Правна консултация


martins-clients-header

Ние работим с Адвокат, който е с богат опит в имотни казуси, предлага широк диапазон правни услуги в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване и др. Той ще ви консултира как да вземете най-правилното решение.

Като наши клиенти ще получите безплатна консултация!

1 (1)

В случай на нужда, може да ви помогне за:

  • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;

  • Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;

  • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;

  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;

  • Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;

  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.

В случай, че желаете БЕЗПЛАТНО консултиране, моля, пишете ни на имейл: sales@martins.bg или се обадете на тел. 0883 97 79 79.

martins-clients-header