Благовест Върбаков

Ментор по Европейски програми и бизнес развитие

Благовест Върбаков има над 10-годишен
опит във висшия мениджмънт на български и чуждестранни бизнес
компании. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
впоследствие Академията на Министерство на вътрешните работи.
Специализирал е в Търнавския университет (Братислава) и Университета в
Оксфорд, придобива докторска степен в Софийския университет през 2012 г.

Професионалната му кариера се развива и като учен-изследовател. Преподава в няколко наши университета и изнася гостенски лекции в чужди университети и научноизследователски институции. Награждаван е от Българската академия на науките с отличието „Млад учен на Република България“ за 2011 г. Редовен член на Съюза на учените в България. Международно сертифициран по Управление на риска. Класиран е в „Топ 20 бизнес лектори“ за Централна и Източна Европа от European Association for Business Trainers (EABT).

Под негово управление са осъществявани редица бизнес проекти за компаниите, в които е работил, с цел реформиране (оптимизиране) на мениджмънта и/или увеличаване не само сферата им на дейност и конкурентоспособност, но също и на пазарния им дял. Той е често търсен експерт-консултант за мониторинг и анализ на рисковите фактори при стартиращи бизнеси (стартъпи), както и при планирането на дългосрочни бизнес стратегии. Мотивационен лектор на множество бизнес форуми у нас и в чужбина. В момента едни от най-изявените у нас мотивационни лектори са именно негови възпитаници, категорично доказали се „бизнес играчи“.

Постъпва в Мартинс през 2019 г. по покана на Изпълнителния директор Вяра Апостолова.

 

BlAGOVEST VARBAKOFF
Business Development Manager

He is the Business Development Manager of the Martin’s company with over 10 years of experience in upper management of Bulgarian and foreign business. He graduated from Sofia University “St. Kliment Ohridski” and later Academy of the Ministry of Interior Affairs. As a postgraduate he specialized in the University of Tarnava, Bratislava and Oxford University and defended a PhD at Sofia University in 2012. His professional career developed as a scientist. He lectures in several Bulgarian universities as well as guest lecturing in foreign universities and scientific institutions abroad.

He has been awarded “Young Scientist of Bulgaria” for 2011. He is a regular member of the Association of Scientists in Bulgaria and has an international certificate in risk management. He is rated in TOP 20 Business lectors for Central and Eastern Europe by the European Association for Business Trainers (EABT).

A number of business project have been accomplished under his management for the companies he worked for, targeted at reforming and optimizing the companies’ management and/or enhancing not only their spheres of operation and their competitiveness, but also their marked shares. He is a much wanted expert consultant for monitoring and analyses of risk factors of risk factors in startups and further more for planning long-term business strategies. He acts as a motivation lecturer at various business forums in Bulgaria and abroad. Currently some of the leading motivation lectures in the country are his students, proven beyond doubt as “business players”.

He started at Martin’s in 2019 by personal invitation of the Executive Viara Apostolova.

Mobile: 0888 793 766